About Us

This Institution was founded by Dharmapraksha Rao Bahadur Sahukar D. Banumaiah of revered memory, one of the renowned philanthropists of Mysuru, a man who started his career as helper in a shop and soon rose to eminence to be known as the merchant prince of Mysuru. Since he lost his father at the tender age of seven years and he could not get formal education, he had a yearning for providing affordable education to the children of the subaltern, marginalized and oppressed classes. Along with other like-minded persons of his community he started Kunchitigar Anglo-vernacular School in 1908. Consequent upon some divergent opinion amongst the members of the school committee in 1912, he took over the management of the AV School solely. In 1916 it was converted as D. Banumaiah’s School. He built a magnificent building for the school which was inaugurated in 1917. This edifice is today regarded as a heritage building in the city of palaces. Soon the school was upgraded and became a high school. D. Banumaiah formed a Trust in order to run the school and registered it on 02-10-1919 for the purpose of encouraging education among the members of Kunchitigar and other backward communities. Decades before the government introduced free primary education he provided free education to all. This shows his foresight and benevolence. He gave away a major portion of his hard-earned wealth for various noble causes - educational, social, religious and cultural. An ardent follower of Mahatma Gandhi, D. Banumaiah, as the Chairman of the Reception Committee, welcomed him whenever the Mahatma visited Mysuru during the third and fourth decades of the twentieth century.

 In the year 1949 the Intermediate College of Commerce was started by D. Banumaiah’s son D.B. Vishvambharaiah and grandson B.V. Banumaiah, as a fitting monument of the great merchant founder. It was upgraded in the year 1953 to impart B.Com. education. It was the first ever private commerce college in the state of Old Mysuru. B.A. degree course was introduced in 1959. B.B.M. (now B.B.A.) course was started 1975. During the stint of B.V. Banumaiah as Principal of the College and President of the Institution, the College as well as the School advanced by leaps and bounds. B.V. Banumaiah was a great visionary and eminent educator. He introduced midday meal scheme for the poor students of the school in the sixties. Tutorial system and summer school concept were also introduced. A unique Planning Forum was formed in the College to familiarize the students with the Five Year Plans of the Government of India.

 

The Institution at present is managing 12 schools and colleges imparting quality education to thousands of students from nursery to post-graduate level. Innumerable students who have passed through the portals of this institution have rendered exceptional service to humankind not only in India but across the globe. Now this Institution as a Trust has completed 100 fruitful years its efficacious existence on 02-10-2019. It is most fitting and proper that the Institution’s celebrations of 100 years coincide with the 150th Birth Centenary of Mahatma Gandhi whom our Founder adored. The Centenary Gala will be held on 11th December, 2019.

 

¸ÀAQë¥ÀÛ EwºÁ¸À

F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¥ÁævÀB¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À gÁªï §ºÀzÀÆÝgï ¸ÁºÀÄPÁgï r. §£ÀĪÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀæSÁåvÀ ªÀĺÁªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁ¢UÀ¼À¯ÉÆè§âgÀÄ. §qÀPÀÄlÄA§zÀ »£É߯ɬÄzÀÝ ¨Á®PÀ §£ÀĪÀÄAiÀÄå ªÉÄʸÀÆj£À ¸ÀAvÉÃ¥ÉÃmÉAiÀÄ ªÀvÀðPÀgÉƧâgÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁV ¸ÉÃj PÀpt ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀtÂPÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ JA§ QÃwðAiÀÄ£ÀÄß UÀ½¹ vÀ£Àß fëvÁªÀ¢üAiÀįÉèà zÀAvÀPÀxÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ gÉÆÃZÀPÀ ¸ÀÆáwðzÁAiÀÄPÀ EwºÁ¸À. §qÀvÀ£À¢AzÁV O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët¢AzÀ ªÀAavÀgÁzÀ r. §£ÀĪÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À ªÀÄ£À¸ÀÌ ¸ÀªÀiÁd¨ÁAzsÀªÀgÉÆqÀUÀÆr PÀÄAanUÀgÀ DAUÉÆèÃ-ªÀ£ÁðPÀÄå®gï ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß 1908gÀ°è ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. 1912gÀ°è EªÀgÉƧâgÉà KPÁAVAiÀiÁV ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ EzÉà ±Á¯É 1916gÀ°è r. §£ÀĪÀÄAiÀÄå ±Á¯ÉAiÀiÁV ¥ÀjªÀwðvÀªÁ¬ÄvÀÄ. ±Á¯ÉUÁV ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ «±Àé¸ÀÛªÀÄAqÀ½ ¤ÃrzÀ ¤ªÉñÀ£ÀzÀ°è ¨sÀªÀå PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀgÀÄ. EAzÀÄ F ¨sÀªÀå ¸ËzsÀªÀÅ ªÉÄʸÀÆj£À ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ PÀlÖqÀUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ JAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂvÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀÄ. ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀiÁV G£ÀßwÃPÀj¹zÀ §½PÀ CzÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉUÁV r. §£ÀĪÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ læ¸ïÖ MAzÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹ ¢£ÁAPÀ 02-10-1919gÀAzÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹zÀgÀÄ. CzÀĪÀgÉUɲPÀëtªÀAavÀgÁVzÀÝ C¥ÀæzsÁ¤ÃPÀÈvÀ PÀÄAanUÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ »AzÀĽzÀ, ±ÉÆövÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀ¸ÁzsÀåUÉƽ¸ÀĪÀ GzÁvÀÛ zsÉåÃAiÀÄ CªÀgÀzÁVvÀÄÛ. ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ GavÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀQÌAvÀ zÀ±ÀPÀUÀ¼À ªÉÆzÀ¯Éà r. §£ÀĪÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ GavÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä G¥ÀPÀæ«Ä¹zÀÄÝ CªÀgÀ zÀÆgÀzÀ²ðvÀé ºÁUÀÆ zÀAiÀiÁ¥ÀgÀvÉUÉ ¤zÀ±Àð£ÀªÁVzÉ. vÁªÀÅ PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ UÀ½¹zÀ ¸ÀA¥ÀwÛ£À §ºÀÄ¥Á®£ÀÄß CªÀgÀÄ C£ÉÃPÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ, zsÁ«ÄðPÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ zÁ£ÀªÁV ¤ÃrzÀgÀÄ. EªÀgÀ zÁ£ÀzsÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ ªÀĺÁgÁd £Á®ér PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgïgÀªÀgÀÄ EªÀjUÉ zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À JA§ ©gÀÄzÀÄ ¤Ãr ¸À£Á䤹zÀÝgÀÄ. r. §£ÀĪÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ªÀĺÁvÁä UÁA¢üAiÀĪÀgÀ GvÀÌl C©üªÀiÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ CªÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À¯Éè®è ¸ÁéUÀvÀ ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁV ªÀĺÁvÀägÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝzÀ®èzÉ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀĦð¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

 

   r. §£ÀĪÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÁ¯Á£ÀAvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ CªÀgÀ WÀ£ÀªÀAvÀ ¥ÀÄvÀæ r.©. «±ÀéA¨sÀgÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ 1949gÀ°è r. §£ÀĪÀÄAiÀÄå PÁ¯ÉÃd£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. ºÀ¼É ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÁæAvÀåzÀ KPÉÊPÀ SÁ¸ÀV PÁªÀĸïð PÁ¯ÉÃdÄ JA§ SÁåw F PÁ¯ÉÃf£ÀzÀÄ. «±ÀéA¨sÀgÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸ÀÄ¥ÀÄvÀæ ©.«. §£ÀĪÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃf£À ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁV 25 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqɹzÀgÀÄ. EAlgï«ÄÃrAiÀÄmï PÁªÀĸïð PÁ¯ÉÃeÁV ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ F PÁ¯ÉÃf£À°è 1953jAzÀ ©.PÁªÀiï. PÉÆøÀÄð ºÁUÀÆ 1959jAzÀ ©.J. PÉÆøÀð£ÀÄß vÉgÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. 1975gÀ°è ©.©.JªÀiï. (FUÀ ©.©.J.) PÉÆøÀÄð ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀĺÁ£ï ªÀÄÄAUÁuÉÌAiÀÄ ¥ÀæSÁåvÀ ²PÀëtªÉÃvÀÛgÁzÀ ©.«. §£ÀĪÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ gÀ¨sÀ¸ÀzÀ°è ¥ÀæªÀzsÀðªÀiÁ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. CgÀĪÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ¯Éèà CªÀgÀÄ §qÀ «zÁåyðUÀ½UÁV ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ©¹HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀgÀÄ. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÁ¯ÉÃf£À°è C¥ÀƪÀðªÁzÀ AiÉÆÃd£Á ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß (¥Áè¤AUï ¥sóÉÆÃgÀªÀiï) gÀa¹zÀgÀÄ.

 

¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ FUÀ ¥ÀƪÀð¥ÁæxÀ«ÄPÀ¢AzÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ²PÀëtzÀªÀgÉUÉ ¸Á«gÁgÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀÄ®¨sÀ¸ÁzsÀå ±ÀÄ®ÌzÀ°è UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀët ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ 12 ««zsÀ CAUÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ.  E°è ²PÀët ¥ÀqÉzÀ C¸ÀASÁåvÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ «±ÁézÀåAvÀ «²µÀÖ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. FUÀ £À«Ääà ¸ÀA¸ÉÜ vÀ£Àß £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÁxÀðPÀ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß 02-10-2019gÀAzÀÄ ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÉÉ. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ £Áå¸ÀªÁV £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À®àlÖ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÀÄÄR AiÀÄÄUÀ¥ÀæªÀvÀðPÀ WÀl£ÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 11-12-2019gÀAzÀÄ K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ 100gÀ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÀÅ ªÀĺÁvÁä UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ d£À£ÀªÁV 150 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðUÉÆAqÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÁvÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÀªÀÄÄavÀ. 

 

 

 Our Address: 

   D. Banumaiah's College of Commerce & Arts, 

   New Sayyaji Rao Road, 

   Mysore - 570 024. 

   Phone:  0821-2420325 

   Fax: 0821-2440102 

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Educate-Enable-Empower

  • Prohibition of Smoking
  • Prohibition of using Mobile phone in College Campus
  • Anti-Ragging activity
  • Students Entitlement